دانلود رایگان


اثرات محلول پاشی کودهای آلی و ریز مغذی بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزای عملکرد بامیه - دانلود رایگاندانلود رایگان اثرات محلول پاشی کودهای آلی و ریز مغذی بر خصوصیات مورفولوژیک , عملکرد واجزای عملکرد بامیه

دانلود رایگان اثرات محلول پاشی کودهای آلی و ریز مغذی بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزای عملکرد بامیه 128 صفحه WORD
چکیده
به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بر رشد و عملکرد بامیه ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشهر درسال 1392 اجرا شد.عوامل مورد بررسی شامل دو عامل اسید هیومیک در سه سطح ( صفر ،5/0 و1 لیتر در هکتار ) وعناصر ریز مغذی (Goldimax ) در چهار سطح ( صفر ، 50 ،100 و150 میلی گرم در لیتر ) بود. هر کرت آزمایشی شامل 4 خط کاشت به طول 5 متر و فواصل بین خطوط کاشت 50 سانتیمتر و فواصل بوته روی ردیف 30 سانتیمتر بود . صفات مورد بررسی بامیه شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه جانبی ، تعداد میوه در بوته ،طول میوه ، قطر میوه ، وزن تک میوه ، وزن خشک تک میوه ،طول میوه خشک ،قطر میوه خشک ،وزن 1000 دانه ، تعداد بذر در میوه و عملکرد بذر بودند. نتایج نشان داد که اثر کود هیومیک و ریز مغذی بر روی تمام صفات اندازه گیری شده از لحاظ آماری در سطح احتمال 1% معنی دار بود.حداکثر ارتفاع بوته (94/ 60 سانتیمتر)، حداکثر تعداد شاخه جانبی (25/6) ،حداکثر تعداد میوه در بوته (58/20)، حداکثر وزن تک میوه (431/10 گرم)، حداکثر طول و قطر میوه (28/10 و71/1 سانتیمتر) ، حداکثر وزن خشک تک میوه(56/4 گرم) ، حداکثر تعداد بذر در میوه بامیه (17/39 ) و حداکثر وزن 1000 دانه ( 08/58گرم) با مصرف 1لیتر در هکتار کود هیومیک در لیتر بدست آمد.مصرف 100میلی گرم در لیتر کود Goldimax نیز به طور معنی داری در سطح احتمال یک درصد باعث افزایش ارتفاع بوته ،طول و قطر میوه ،وزن تک میوه ، تعداد بذر در بامیه ،وزن خشک تک میوه ، عملکرد میوه ، تعداد میوه در بوته، وزن 1000 دانه ، تعداد شاخه جانبی و عملکرد بذرگردید. اثر متقابل تیمارها بر روی ارتفاع بوته ،تعدادشاخه جانبی ، عملکرد میوه ،طول وقطر میوه ، تعداد بذر در میوه ، وزن تک میوه و عملکرد بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد میوه به ترتیب با میانگین 32/13 تن در هکتار در تیمار متقابل 5/0 لیتر در هکتار اسید هیومیک100میلی گرم در لیتر Goldimax بدست آمد.لذا مصرف 5/0 لیتر در هکتار کود هیومکس همراه با 100 میلی گرم در لیتر Goldimax جهت افزایش عملکرد میوه بامیه در شهرستان ایرانشهر توصیه می شود.

ب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...............................................................................................................................................1
فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه.........................................................................................................................................3
فصل دوم: کلیات و برسی منابع
2-1- بامیه..........................................................................................................................................8
2-2- مشخصات گیاهشناسی بامیه......................................................................................................9
2-3-موارد مصرف و ارزش غذایی...................................................................................................10
2-4- نیازهای اکولوژیکی........................................................................ ........................................12
2-4-1-آب و هوا..............................................................................................................................12
2-4-2-خاک.....................................................................................................................................13
2-4-3-کود.......................................................................................................................................14
2-5-آماده سازی زمین......................................................................................................................14
2-6-کاشت......................................................................................................................................15
2-7-داشت........................................................................................................................................16
2-7-1-تنک کردن و مبارزه با علفهای هرز.....................................................................................16
ج
2-7-2-مبارزه آفات و بیماریها.........................................................................................................17
2-8-برداشت................................................................................................................................... 17
2-9-نقش عناصر غذایی در رشد گیاه...............................................................................................17
2-9-1-نیتروژن.................................................................................................................................18
2-9-2-فسفر.....................................................................................................................................19
2-9-3-پتاسیم...................................................................................................................................19
2-9-4-کلسیم...................................................................................................................................20
2-9-5-منیزیم...................................................................................................................................20
2-9-6-گوگرد..................................................................................................................................20
2-9-7-آهن......................................................................................................................................21
2-9-8-مس......................................................................................................................................22
2-9-9-روی............................................... ....................................................................................22
2-9-10-منگنز..................................................................................................................................23
2-9-11-بر.......................................................................................................................................24
2-9-12-مولیبدن...............................................................................................................................25
2-9-13-کلر.....................................................................................................................................25
2-10- مقایسه تاثیر کود آلی وشیمیایی.............................................................................................26
ح
2-11-تاثیرکودهای شیمیایی وعناصر ریزمغذی................................................................................36
فصل سوم : مواد و روشها
3-1-موقعیت اقلیمی محل اجرای طرح............................................................................................54
3-2-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش.....................................................................................54
3-3-نحوه اجرای طرح.....................................................................................................................55
3-4-عملیات زراعی اجرای کار.......................................................................................................56
3-4-1-آماده سازی زمین ................................................................................................................56
3-4-2-نحوه اجرای کار...................................................................................................................57
3-5-اندازه گیری پارامترها ...............................................................................................................58
3-5-1- ارتفاع بوته..........................................................................................................................58
3-5-2-تعداد میوه در بوته وتعداد شاخه جانبی ..............................................................................58
3-5-3- طول میوه و قطر میوه .........................................................................................................58
3-5-4- وزن تک میوه......................................................................................................................59
3-5-5-وزن غلاف خشک .............................................................................................................59
3-5-6- طول غلاف خشک ............................................................................................................59
3-5-7- قطر غلاف خشک...............................................................................................................59
د
3-5-8- وزن 100 دانه.....................................................................................................................59
3-5-9- تعداد بذر در غلاف............................................................................................................60
3-6- روش های آماری ...................................................................................................................60
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- نتایج.............................................................................................................................62
4-1-1ارتفاع بوته.............................................................................................................................62
4-1-2- تعداد شاخه جانبی .............................................................................................................66
4-1-3- تعداد میوه در بوته .............................................................................................................68
4-1-4- وزن تک میوه ....................................................................................................................70
4-1-5- طول و قطر میوه ................................................................................................................71
4-1-6- عملکرد میوه .....................................................................................................................75
4-1-7- وزن خشک تک میوه ........................................................................................................78
4-1-8- تعداد بذر در میوه بامیه......................................................................................................80
4-1-9- وزن 1000 دانه .................................................................................................................84
4-1-10- عملکرد بذر ....................................................................................................................85
4-2- بحث........................................................................................................................................88
م
4-2-1- اثر کود هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیک ، عملکرد و اجزای عملکرد بامیه....................................................................................................................................................88
4-2-2- اثر کود ریز مغذی Goldimax بر خصوصیات فیزیولوژیک ، عملکرد و اجزای عملکرد بامیه....................................................................................................................................................90
4-3- نتیجه گیری..............................................................................................................................92
4-4- پیشنهادات..............................................................................................................................93
منابع مورد استفاده ............................................................................................................................94
چکیده انگلیسی...............................................................................................................................105


کود های آلی


ریز مغذی


رشد


عملکرد میوه و بذر


بامیه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گیاهان دارویی - profdoc.um.ac.ir

... بررسی اثرات کودهای اوره و ... آلی و محلول پاشی بر ... بر خصوصیات رشدی و عملکرد ...

اثر محلولپاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی ...

فیضی ح رضوانی­مقدم پ (1389) تأثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه­ای در مقایسه با کاربرد کودهای پر­مصرف و کم­مصرف. نشریه آب و خاک. 24(6): 1072-1062.

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و ...

بررسی اثرات محلول پاشی ... ریز مغذی بر عملکرد کمی و ... کودهای آلی مختلف و محلول ...

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت ...

... بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی ... و آلی بر عملکرد و ... ذرت ، عناصر ریز مغذی ، محلول پاشی ...

عملکرد علوفه‌ای سورگوم تحت شرایط کم‌آبی و محلولپاشی اسید ...

خلیلی­محله ج، تاجبخش م، فیاض مقدم ا و سیادت ع. 1380. بررسی اثرات محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و کیفی سورگوم علوفه­ای. مجله علمی تخصصی گیاه و زیست بوم، 31: 44-35.

دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1

پاورپوینت سیستم های کنترل ديجيتال

کُلیه

تحقیق در مورد کاخ هلن – Curating برج

تحقیق. فلز بیسموت

رمز عبور گوشی هوشمند خود را فراموش کرده اید ؟ باز کردن رمز گوشیهای اندروید بدون حذف اطلاعات

تحقیق در مورد ريحانه پيامبر(ص) و علم و عبادت 30 ص

پاورپوینت درباره معرفی طرح طراحی و ساخت شتابگر خطی الکترون

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تقریب زدن به روش قطع کردن..

تحقیق درمورد کارآموزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 33 ص